Chất lượng tột đỉnh

PHÂN BÓN

 (Xin nhấn chuột/Click vào các Xem tiếp... dưới đây để xem tiếp)  

A, Vi lượng Chelate(-), Amino, Free amino:

 

1, Deltamicro Hydro   Xem tiếp...

 

2, Feticombi-5   Xem tiếp... 

 

3, Gronta   Xem tiếp... 

 

4, Deltanano   Xem tiếp... 

 

5, CHELAX Calcium Boron    Xem tiếp... 

 

6, CHELAX Combi   Xem tiếp... 

 

7, CHELAX Sugar Express   Xem tiếp... 

 

8, CHELAX Lay-O   Xem tiếp...

  

9, CHELAX Zinc   Xem tiếp... 

 

10, CHELAX Rice   Xem tiếp...

 

11, Greensal  Xem tiếp...

 

12, Biorgamin    Xem tiếp...

 

13, Biocalma      Xem tiếp…

 

14, Biorone     Xem tiếp...  

 

15, Mazin      Xem tiếp... 

 

 

B, Dạng bột/lỏng, Điều tiết/Correctors:

 

1, Canximax   Xem tiếp... 

 

2, Greendelta-L   Xem tiếp…

 

3, Nitroforlia   Xem tiếp…

 

4, DELTAsolu-K   Xem tiếp...

 

5, Delta-M

 

6, COMBIsolu-M   Xem tiếp…

 

7, Deltaforlia-Ksolu  Xem tiếp…  

 

 8, Deltaforlia     Xem tiếp…

 

 9, Greendelta-12   Xem tiếp…

  

 10, Greendelta-19   Xem tiếp…

  

 11, Greendelta-21   Xem tiếp…

 

 12, Greendelta-25   Xem tiếp…

 

 

 

C, Trung-Vi lượng Chelate(-) bón/ tưới:

 

1, Utah/CHELAX 1   Xem tiếp...

 

2, Utah/CHELAX Rice Mix   Xem tiếp...

 

3, Utah/CHELAX 10   Xem tiếp...

 

4, CHELAX Prontior Combi 1   Xem tiếp...

 

5, Greendelta-L  Tưới Cà phê, Tiêu   Xem tiếp…

 

 

 E, Phân bón phức hợp-Vi lượng:

 

 1, Delta-Top    Xem tiếp…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                           Xem tiếp... 

 Greendelta  Chất lượng tột đỉnh

COPYRIGHT 2020 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta